Reglement

Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van beheer van Hondenclub De Kriekel. Het is een aanvulling van de statuten.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds de beheerraad.

Door zich aan te sluiten bij de vereniging dient elk lid zich te onderwerpen aan de reglementen van de club. Gedurende zijn aansluiting, welke voor één jaar geldig is, zal elk lid zich onthouden van activiteiten die de club zouden kunnen schaden.

Het lidgeld bedraagt 75 euro per kalenderjaar, inclusief verzekering. Per extra trainend persoon komt er 35 euro bij per jaar. 

Alle activiteiten worden georganiseerd zonder winstbejag.

De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid bij diefstal en gebeurlijke ongevallen.

In de kantine dienen alle honden ten allen tijde aangelijnd te zijn. Je blijft steeds verantwoordelijk voor je eigen hond.

Indien je voor of na de training je hond vrij laat los lopen, valt dit volledig onder jouw verantwoordelijkheid en kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden.

Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding.

De eerste les wordt beschouwd als proefles.

Indien je je hond in de (aanhang)wagen laat, houdt dan rekening met warme zonnige dagen.

Een gezinslid is elk volgende lid dat toetreed en woonachtig is op hetzelfde adres als het hoofdlid.

Bij inschrijving van je hond dien je het inentingsboekje van je hond voor te leggen. Je hond dient ingeënt te zijn met de jaarlijkse cocktail én kennelhoest.

Agility spelers helpen mee het terrein op te stellen en af te breken.

Na de trainingen moeten de toestellen en/of materialen behoorlijk opgeruimd worden.

Tijdens de lessen zijn kinderen in principe niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het verboden te spelen op en met de toestellen.

Het lidmaatschap bestrijkt 12 maanden en gaat in op de inschrijvingdatum van toetreding en eindigt door: - opzegging door het lid; - het niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum; - opzegging namens de vereniging. Dit kan alleen uitgesproken worden door de raad van beheer wanneer het lid in strijd is met de statuten, reglementen, besluiten van de vereniging of op onredelijke wijze handelt of de vereniging benadeelt.

Dronken geleiders worden niet toegelaten.

Het is verboden te roken op de trainingsvelden.

Iedere geleider werkt op een eerlijke manier met zijn hond, in samenwerking met de instructeur.

Slaan en/of stampen naar de hond zijn ten strengste verboden.

Prikbanden en teletak-apparaten zijn niet toegestaan. Wij trainen op een hondvriendelijke manier.

Tijdens de les mag niet van geleider gewisseld worden zonder toelating van de instructeur. 

Loopse teven mogen tijdens hun periode het terrein niet betreden. Ook zieke of onverzorgde honden zijn niet toegelaten in de les of lokalen van de vereniging.

De minimum leeftijd van de geleider is 14 jaar, tenzij anders beslist door de verantwoordelijke van de discipline.

De trainingsuren dienen gerespecteerd te worden. Kom op tijd (liefst 15 minuten voor aanvang van de training) en sta tijdig klaar! Indien je te laat zou zijn, vraag je eerst toestemming aan de instructeur om het plein te betreden. Dit om de les niet te verstoren. Indien je vroeger de training moet verlaten meld je dit aan je instructeur. Zo kan je met je hond de les op een positieve manier beëindigen.

Het gebruik van gsm is niet wenselijk tijdens de training.

Honden dienen uitgelaten te zijn vóór de training. Indien er op het plein toch een ongelukje gebeurt, dien je een boete te betalen van 0,50 euro aan je instructeur. Dit is ten gunste van de clubkas. (De boete geldt enkel voor honden ouder dan 6 maanden).

Iedereen dient de ontlasting van zijn/haar hond op te ruimen. Hiervoor staat een schop ter beschikking. Indien je poepzakjes gebruikt, dien je deze in de vuilbak te deponeren en niet tussen de struiken te gooien. Gelieve ook rekening met de buren te houden en geen ontlasting op de openbare weg laten liggen.

Als er problemen zijn met een instructeur kan je je wenden tot de verantwoordelijke van de discipline of een bestuurslid.

Er worden geen klachten aanvaard over honden die niet of onvoldoende hebben kunnen trainen.

Elk ingeschreven lid, dat in orde is met het huishoudelijk reglement, heeft het recht gebruik te maken van de materialen en het terrein van de vereniging mits toelating van de instructeur.

Bij het veranderen van club dient het lid in orde zijn tegenover onze vereniging. Hij/zij mag geen schulden meer hebben bij de club en moet eventuele bezittingen van de club terug overmaken in deftige en propere staat aan de club.

Het bestuur en de instructeurs bepalen de dagen en uren van de oefeningen.

Overgangsproeven naar een hogere klas gebeuren door de hoofdinstructeur of aangestelde.

De hoofdinstructeur kan in overleg met de instructeurs, een geleider verplichten dat zijn/haar hond een muilkorf draagt op de clubterreinen.

Ieder lid moet zijn/haar lidkaart kunnen tonen bij een controle.


PRIVACY VERKLARING van HC De Kriekel
Hondenclub De Kriekel VZW (verder afgekort tot HC De Kriekel) hecht veel waarde aan de bescherming van de door haar verzamelde persoons- en kynologische gegevens. In deze privacyverklaring wil HC De Kriekel heldere en transparante informatie geven over welke gegevens zij verzamelt en hoe zij omgaat met die verzamelde gegevens. HC De Kriekel houdt zich in alle gevallen aan de geldende wetgeving en regels.
Dit brengt met zich mee dat:
 • HC De Kriekel de verzamelde persoons- en kynologische gegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van deze gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke HC De Kriekel minimaal nodig heeft;
 • HC De Kriekel maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van deze gegevens gewaarborgd is;
 • HC De Kriekel geen gegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zoals inschrijving in een wedstrijd of opleiding, het lidmaatschap van de KKUSH / KMSH en participatie aan vrijwilligerswerk dat aangeboden wordt via HC De Kriekel)
HC De Kriekel is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoons- en kynologische gegevens die door haar leden of externe deelnemers aan activiteiten zijn verstrekt. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover kan dit via onderstaande contactgegevens:
Hondenclub De Kriekel VZW
Beskensstraat 107,
3520 Zonhoven
de.kriekel@telenet.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al de huidige en vroegere leden van HC De Kriekel, interne en externe deelnemers aan activiteiten georganiseerd door HC De Kriekel en leveranciers van HC De Kriekel.

Waarvoor verwerkt HC De Kriekel persoons- en kynologischge gegevens?
De persoons- en kynologische gegevens worden door HC De Kriekel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • ledenadministratie;
 • deelneming van externen aan activiteiten van HC De Kriekel;
 • deelneming van leden van HC De Kriekel aan externe activiteiten
 • verzorgen van opleidingen;
 • versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen via papieren of digitale weg;
 • bekomen van eventuele subsidiëring
 • lidmaatschap van HC De Kriekel bij KKUSH en KMSH
De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming, deze geeft u impliciet door het verstrekken van de gegevens aan HC De Kriekel. U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken en, met andere woorden, vergeten te worden door HC De Kriekel.
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoons- en kynologische gegevens van u vragen en/of verwerken:
 • naam, voornaam, rijksregisternummer en adres;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • startdatum als lid en betaalde lidgeld;
 • naam, geslacht, stamboomnummer, geboortedatum, werkboeknummer, chipnummer en ras van de hond;
 • beeldmateriaal onder de vorm van foto’s en/of video-opnamen
HC De Kriekel verzamelt enkel de persoons- en kynologische gegevens die u zelf aan HC De Kriekel meedeelt op eender welke wijze (o.a. inschrijvingsformulier, invul- en contactformulier, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). HC De Kriekel verzamelt geen gegevens via derden, met uitzondering van informatie ontvangen van de KKUSH of de KMSH.
HC De Kriekel gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze de gegevens heeft verkregen.

De hogervermelde gegevens dienen verstrekt te worden om lid te kunnen worden of deel te kunnen nemen aan activiteiten van HC De Kriekel, dit met uitzondering van het beeldmateriaal onder de vorm van foto’s en/of video-opnamen. Dit beeldmateriaal is bedoeld voor interne en externe public relations doeleinden zoals een clubwebsite, facebookgroep, nieuwsbrieven, …).

Verstrekking van persoons- en kynologische gegevens aan derden:
De gegevens die u aan HC De Kriekel geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzekeren van onze leden en externe deelnemers. Indien HC De Kriekel een lid inschrijft in een externe activiteit dient het persoons- en kynologische gegevens te verstrekken aan de externe organisator. De KKUSH / KMSH verplicht aangesloten hondenclubs jaarlijks een ledenlijst neer te leggen.
HC De Kriekel geeft nooit persoons- en kynologische gegevens door aan externe dienstverleners die geen rekening houden met de Europese GDPR wetgeving. Verder zal HC De Kriekel de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is.
Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt HC De Kriekel uw persoons- en kynologische gegevens aan derde partijen. HC De Kriekel geeft uw persoons- kynologische- en contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
HC De Kriekel kan persoonsgegevens delen met derden indien u HC De Kriekel hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Het delen van deze persoonsgegevens gebeurt bij het vrijwilligerswerk dat via de club aangeboden wordt. Het delen van de persoonsgegevens gebeurt dan door uw gegevens te noteren op de inschrijvingslijst.

Bewaartermijn:
HC De Kriekel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Beveiliging van de gegevens:
HC De Kriekel neemt de nodige technische maatregelen om uw persoons- en kynologische gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Alle personen die namens HC De Kriekel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld volgens de in de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens:
 • u heeft een recht op inzage en kopie van de persoons- en kynologische gegevens die op u betrekking hebben;
 • u heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • u heeft recht op gegevensverwijdering van de persoons- en kynologische gegeven die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. HC De Kriekel behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is;
 • u heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door HC De Kriekel te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een derde partij;
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u HC De Kriekel contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie van uw vraag.

Klachten:
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoons- en kynologische gegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vraagt HC De Kriekel u hierover direct contact met haar op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring:
HC De Kriekel kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijzigingen zal HC De Kriekel een aankondiging doen in het clublokaal en op de clubwebsite.

Hondenclub HC De Kriekel